-مکاتبه حداقل سه ماه قبل از پایان قرارداد جهت تعیین تکلیف قرارداد و اخذ مجوز لازم جهت ارائه قرارداد یا بارگزاری فراخوان و مناقصه جدید

-ارسال درخواست در سامانه معاملات و قراردادهاپس از اخذ مجوزهای لازم و قیمت پایه

-پیگیری اخذقیمت پایه جهت برگزاری فراخوان استعلام،مناقصه/مزایده و انعقاد قرارداد

-پیگیری اخذ شرایط اختصاصی واگذاری و انجام مکاتبه با مدیریت پشتیبانی

-پیگیری اخذ ضمانت انجام تعهدات و تخلیه مکان از پیمانکاران

-اخذ نامه درخواست سفته بجای ضمانتنامه از برنده مناقصه یا مزایده و ارسال به امور قراردادها

-پیگیری تکمیل امضای قرارداد و تائید آن در سامانه معاملات و قراردادها

-پیگیری اخذ مبلغ و چکهای اجاره بها پیش از شروع بکار مستاجر

-ارجاع قرارداد تکمیل امضا شده و بارگزاری در سامانه معاملات و قراردادها

-الصاق مدارک و مستندات مورد نیاز معتبر درخواستها در سامانه معاملات و قراردادها

-پاسخگویی به موقع به مکاتبات ارجاع شده از معاونتها و مدیریتهای دانشگاه در خصوص قراردادها

-برگزاری فراخوان در سامانه معاملات و قراردادها به فاصله حداکثر ۳۰ روز از زمان صدورمجوزفراخوان

-نظارت بر جلوگیری از شروع بکار پیمانکار قبل از تکمیل امضای قرارداد و ارائه ضمانت انجام تعهدات

-نظارت بر حسن اجرای مفاد قرارداد

-تنظیم صحیح قرارداد

-هماهنگی با امور قراردادها در همه امور