انواع خدمات تخصصی شرکت ها بدین شرح می باشد:
1. ثبت شرکت ها
2. مشاوره در تنظیم اساسنامه و صورت جلسات شرکت
3. قراردادهای داخلی شرکت فی مابین کارکنان و شرکت
4. قراردادهای فی مابین شرکت و اشخاص ثالث
5. پیگیری دعاوی مطروحه علیه شرکت
6. حضور و دفاع از شرکت در اداره کار
7. مشاوره در خصوص بیمه
8. نظارت بر عملکرد قانونی شرکت در خصوص افزایش و یا کاهش سرمایه
9. مشاوره در خصوص امور مالیاتی شرکت
10. مشاوره در خصوص تنظیم قراردادهای بانکی
11. ثبت علائم تجاری
12. تهیه و تنظیم قراردادهای تجاری
13. ثبت صورتجلسات
14. دعاوی کیفری شرکت اعم از مسئولیت کیفری اختصاصی شرکت مانند ورشکستگی به تقلب یا تقصیر، تخلف مدیران و موسسات.
15. دعاوی کیفری و مالی و اقتصادی شرکت مانند کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت، چک بلا محل، جرائم رایانه ای
16. دعاوی کیفری علیه اشخاص، مانند نشر اکاذیب و افتراء
17. حقوق کار شرکت:
17-1. تنظیم قراردادهای استخدام موقت و دائم
17-2. وکالت در دعاوی روابط کار و بیمه و تأمین اجتماعی در مراجع قضایی و غیرقضایی
17-3. وکالت در دعاوی حوادث کار و اخراج کارگران
17-4. ارائه مشاوره در امور پرداخت حق سنوات

18. دعاوی مربوط به دیوان عدالت اداری
18-1. ارائه مشاوره در خصوص دعاوی مربوط به دیوان عدالت اداری
18-2. پذیرش وکالت در دیوان عدالت اداری
19- مشاوره به مدیران شرکتها
20- میانجی گری در اختلافات حاصله بین شرکت و همکاران و شرکای تجاری خارج از شرکت

اهمیت و ضرروت داشتن مشاور حقوقی  برای شرکتها امری محرز و مسلم بوده و بر کسی پوشیده نیست که فقدان آن به چه میزان می تواند موجبات ضرر گردد، لذا این موسسه به صورت مستمر و موردی می تواند نیاز شرکتها را برآورده نماید .